Ject clinics

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

JECT Clinics B.V., gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91612624. Onder JECT Clinics wordt tevens verstaan de daarin werkzame gecertificeerde medici of door JECT Clinics ingehuurde derden.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van JECT Clinics, elke behandelovereenkomst tussen JECT Clinics en Cliënt en op elke dienst die door JECT Clinics wordt aangeboden. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met JECT Clinics is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten met Cliënt. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

Artikel 3 Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Cliënt een opdracht aan JECT Clinics geeft voor het uitvoeren van een of meerdere behandelingen. Cliënt kan slechts een behandelovereenkomst aangaan indien vastgesteld is dat Cliënt:

JECT Clinics zal voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst opgaaf doen van de met de behandeling gemoeide kosten. De kosten van de voortgezette behandeling en nazorg zijn niet inbegrepen, tenzij anders vermeld of de zorgplicht van JECT Clinics anders voorschrijft. Door akkoord van de overeenkomst stemt de Cliënt in met de kosten van de behandeling en verplicht hij zich om deze te voldoen.

Alle door JECT Clinics gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. JECT Clinics heeft het recht om een behandeling te weigeren met inachtneming van de wettelijke en/of gedragsrechtelijke en/of tuchtrechtelijke regelgeving. JECT Clinics heeft het recht om zonder opgaaf van redenen een overeenkomst weigeren. Een dergelijke weigering geeft Cliënt geen recht op schadevergoeding of enige andere compensatie voor het weigeren van de behandeling. De Cliënt is te allen tijde verplicht de huisregels en redelijke aanwijzingen van JECT Clinics op te volgen.

Artikel 4 Verplichtingen JECT Clinics

De artsen van JECT Clinics kunnen bij de behandeling gebruik maken van medicijnen en andere medische hulpmiddelen die geregistreerd zijn. De behandelend artsen van JECT Clinics handelen conform de op hen rustende zorgplichten van een goed opdrachtnemer, alsmede de eisen en richtlijnen die conform de professionele standaard van de beroepsgroep gelden. JECT Clinics houdt een dossier bij met betrekking tot de behandeling van de Cliënt. Hierin worden gegevens verzameld over onder meer medicatiegebruik, de uitgevoerde behandeling(en), resultaten, klachten en overige relevante informatie.

Artikel 5 Verplichtingen Cliënt

Cliënt is verplicht mee te werken op eerste verzoek van JECT Clinics. Ingeval van ziekte, medicatiegebruik of andere omstandigheden die van belang kunnen zijn bij de eventuele uitvoering van de behandeling, dient dit vooraf besproken te worden met de desbetreffende arts. Cliënt dient zo spoedig mogelijk JECT Clinics te informeren indien Cliënt een reeds geplande afspraak niet kan nakomen.

Artikel 6 Prijzen en betaling

Tenzij anders overeengekomen, worden de behandelingskosten berekend aan de hand van door JECT Clinics eenzijdig vastgestelde tarieven c.q. prijzen. De getoonde prijzen dienen op locatie van JECT Clinics bij voorkeur per Pin betaald te worden nadat de behandeling heeft plaatsgevonden. Cliënt kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 7 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

JECT Clinics gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Cliënt en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal JECT Clinics de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@jectclinics.nl. Indien JECT Clinics op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

JECT Clinics is verzekerd voor het risico van (beroeps)aansprakelijkheid. JECT Clinics is verzekerd voor het risico van (beroeps)aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van JECT Clinics is beperkt tot directe schade en tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald (vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is), met een maximum gelijk aan de in rekening gebrachte of te brengen behandelingskosten. Vergoeding van indirecte schade, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend begrepen bijwerkingen en gevolgschade, is te allen tijde uitgesloten.

Artikel 9 Geheimhouding

JECT Clinics en Cliënt verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cliënt worden er geen gegevens van Cliënt aan derden verstrekt. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. JECT Clinics is gerechtigd de informatie, die men verkregen heeft, te gebruiken voor statistische doeleinden. JECT Clinics zal er daarbij ten allen tijden voor zorgen dat de informatie niet te herleiden is tot de individuele cliënt.

Artikel 10 Intellectuele Eigendomsrechten

Alle IE-rechten en auteursrechten van JECT Clinics berusten uitsluitend bij JECT Clinics. Het is verboden om stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van JECT Clinics rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van JECT Clinics. JECT Clinics is gerechtigd om de beelden die gemaakt zijn van Cliënten, welke een behandeling hebben ondergaan, na expliciete toestemming van Cliënt, op haar social media-kanalen te plaatsen ten behoeve van eigen promotie.

Artikel 11 Klachten

Indien Cliënt niet tevreden is over de dienstverlening en/of uitvoering van de behandelingsovereenkomst van JECT Clinics, is Cliënt verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Een klacht geeft de cliënt niet het recht om de eer en goede naam van JECT Clinics publiekelijk aan te (laten) tasten. Bij overtreding van het in het vorige lid bepaalde, verbeurt de Cliënt aan JECT Clinics een direct opeisbare boete van €100 per uitlating en €100 per dag dat de overtreding voortduurt. Voor afhandeling van klachten zie www.jectclinics.nl/klachtenregeling

Vragen? Neem contact met ons op